:
8 (495) 147-01-06
8 (936) 255-41-98
info@centro-instrument.ru
: 0
: 0.00 .
:
| | | | |
 
, .
 1000 V KRAFTFORM KOMPAKT 62i PH 0/154 MM
 1000 V KRAFTFORM KOMPAKT 65i PZ 0/154 MM
 1000 V KRAFTFORM KOMPAKT 60i 0,5X3,0X154 MM
 1000 V KRAFTFORM KOMPAKT 64i SW 2,5/154 MM
 1000 V KRAFTFORM KOMPAKT 62i PH/S #1/154 MM
 1000 V KRAFTFORM KOMPAKT 67i TX 10/154 MM
 1000 V KRAFTFORM KOMPAKT 68i # 1/154 MM
 1000 V KRAFTFORM KOMPAKT 65i PZ/S #1/154 MM
 1000 V KRAFTFORM KOMPAKT 97 VK 8,1 MM
WE-003410 1000 V KRAFTFORM KOMPAKT 62i PH 0/154 MM (WE-003410)
 1000 V KRAFTFORM KOMPAKT 62i PH 0/154 MM334.14
WE-003450 1000 V KRAFTFORM KOMPAKT 65i PZ 0/154 MM (WE-003450)
 1000 V KRAFTFORM KOMPAKT 65i PZ 0/154 MM377.23
WE-003401 1000 V KRAFTFORM KOMPAKT 60i 0, 5X3, 0X154 MM (WE-003401)
 1000 V KRAFTFORM KOMPAKT 60i 0,5X3,0X154 MM384.27
WE-003402 1000 V KRAFTFORM KOMPAKT 60i 0, 6X3, 5X154 MM (WE-003402)
 1000 V KRAFTFORM KOMPAKT 60i 0,6X3,5X154 MM402.74
WE-003411 1000 V KRAFTFORM KOMPAKT 62i PH 1/154 MM (WE-003411)
 1000 V KRAFTFORM KOMPAKT 62i PH 1/154 MM414.17
WE-003420 1000 V KRAFTFORM KOMPAKT 64i SW 2, 5/154 MM (WE-003420)
 1000 V KRAFTFORM KOMPAKT 64i SW 2,5/154 MM432.63
WE-003406 1000 V () (WE-003406) 1000 V ()458.14
WE-003451 1000 V KRAFTFORM KOMPAKT 65i PZ 1/154 MM (WE-003451)
 1000 V KRAFTFORM KOMPAKT 65i PZ 1/154 MM466.92
WE-003403 1000 V KRAFTFORM KOMPAKT 60i 0, 8X4, 0X154 MM (WE-003403)
 1000 V KRAFTFORM KOMPAKT 60i 0,8X4,0X154 MM478.35
WE-003413 1000 V () (WE-003413) 1000 V ()481.00
WE-003421 1000 V KRAFTFORM KOMPAKT 64i SW 3, 0/154 MM (WE-003421)
 1000 V KRAFTFORM KOMPAKT 64i SW 3,0/154 MM482.76
WE-003440 1000 V KRAFTFORM KOMPAKT 62i PH/S #1/154 MM (WE-003440)
 1000 V KRAFTFORM KOMPAKT 62i PH/S #1/154 MM501.22
WE-003431 1000 V KRAFTFORM KOMPAKT 67i TX 10/154 MM (WE-003431)
 1000 V KRAFTFORM KOMPAKT 67i TX 10/154 MM531.12
WE-003415 1000 V KRAFTFORM KOMPAKT 68i # 1/154 MM (WE-003415)
 1000 V KRAFTFORM KOMPAKT 68i # 1/154 MM531.12
WE-003422 1000 V KRAFTFORM KOMPAKT 64i SW 4, 0/154 MM (WE-003422)
 1000 V KRAFTFORM KOMPAKT 64i SW 4,0/154 MM535.52
WE-003432 1000 V KRAFTFORM KOMPAKT 67i TX 15/154 MM (WE-003432)
 1000 V KRAFTFORM KOMPAKT 67i TX 15/154 MM535.52
WE-003430 1000 V KRAFTFORM KOMPAKT 67i TX 9/154 MM (WE-003430)
 1000 V KRAFTFORM KOMPAKT 67i TX 9/154 MM538.15
WE-003407 1000 V () (WE-003407) 1000 V ()546.95
WE-003433 1000 V KRAFTFORM KOMPAKT 67i TX 20/154 mm (WE-003433)
 1000 V KRAFTFORM KOMPAKT 67i TX 20/154 mm549.58
WE-003445 1000 V KRAFTFORM KOMPAKT 65i PZ/S #1/154 MM (WE-003445)
 1000 V KRAFTFORM KOMPAKT 65i PZ/S #1/154 MM562.78
WE-003434 1000 V KRAFTFORM KOMPAKT 67i TX 25/154 MM (WE-003434)
 1000 V KRAFTFORM KOMPAKT 67i TX 25/154 MM567.17
WE-003412 1000 V KRAFTFORM KOMPAKT 62i PH 2/154 MM (WE-003412)
 1000 V KRAFTFORM KOMPAKT 62i PH 2/154 MM569.81
WE-003404 1000 V KRAFTFORM KOMPAKT 60i 1, 0X5, 5X154 MM (WE-003404)
 1000 V KRAFTFORM KOMPAKT 60i 1,0X5,5X154 MM572.45
WE-003442 1000 V () (WE-003442) 1000 V ()578.60
WE-003423 1000 V KRAFTFORM KOMPAKT 64i SW 5, 0/154 MM (WE-003423)
 1000 V KRAFTFORM KOMPAKT 64i SW 5,0/154 MM588.27
WE-003435 1000 V KRAFTFORM KOMPAKT 67i TX 27/154 MM (WE-003435)
 1000 V KRAFTFORM KOMPAKT 67i TX 27/154 MM588.27
WE-003416 1000 V KRAFTFORM KOMPAKT 68i # 2 /154 MM (WE-003416)
 1000 V KRAFTFORM KOMPAKT 68i # 2 /154 MM588.27
WE-003424 1000 V KRAFTFORM KOMPAKT 64i SW 6, 0/154 MM (WE-003424)
 1000 V KRAFTFORM KOMPAKT 64i SW 6,0/154 MM636.64
WE-003452 1000 V KRAFTFORM KOMPAKT 65i PZ 2/154 MM (WE-003452)
 1000 V KRAFTFORM KOMPAKT 65i PZ 2/154 MM641.03
WE-003436 1000 V KRAFTFORM KOMPAKT 67i TX 30/154 MM (WE-003436)
 1000 V KRAFTFORM KOMPAKT 67i TX 30/154 MM649.83
WE-003408 1000 V () (WE-003408) 1000 V ()656.87
WE-003441 1000 V KRAFTFORM KOMPAKT 62i PH/S #2/154 MM (WE-003441)
 1000 V KRAFTFORM KOMPAKT 62i PH/S #2/154 MM679.73
WE-003461 1000 V KRAFTFORM KOMPAKT 97 VK 8, 1 MM (WE-003461)
 1000 V KRAFTFORM KOMPAKT 97 VK 8,1 MM691.16
WE-003463 1000 V KRAFTFORM KOMPAKT 99 FL (WE-003463)
 1000 V KRAFTFORM KOMPAKT 99 FL691.16
WE-003460 1000 V KRAFTFORM KOMPAKT 96 VK 6, 3 MM (WE-003460)
 1000 V KRAFTFORM KOMPAKT 96 VK 6,3 MM691.16
WE-003462 1000 V KRAFTFORM KOMPAKT 98 DK (WE-003462)
 1000 V KRAFTFORM KOMPAKT 98 DK691.16
WE-003405 1000 V KRAFTFORM KOMPAKT 60i 1, 2X6, 5X154 MM (WE-003405)
 1000 V KRAFTFORM KOMPAKT 60i 1,2X6,5X154 MM743.92
WE-003446 1000 V KRAFTFORM KOMPAKT 65i PZ/S #2/154 MM (WE-003446)
 1000 V KRAFTFORM KOMPAKT 65i PZ/S #2/154 MM766.79
WE-003443 1000 V () (WE-003443) 1000 V ()782.61
 1000 V KRAFTFORM KOMPAKT 60i 0,4X2,5X154 MM
 1000 V KRAFTFORM KOMPAKT 60i 0,4X2,5X154 MM
WE-003400 1000 V KRAFTFORM KOMPAKT 60i 0, 4X2, 5X154 MM (WE-003400) 1000 V KRAFTFORM KOMPAKT 60i 0,4X2,5X154 MM368.44
 87 TX 6-TX 8
 84 SW 2,5 - SW 2,5
 83 PH 2-PZ 2
 82 PH 3-7X1,2 MM
 86 PZ 1-PZ 2
 81 5X0,8-7X1,2 MM
 85 PH 1- PH 2
 84 4x5x175
WE-002966 87 TX 6-TX 8 (WE-002966)
  87 TX 6-TX 8752.71
WE-002936 84 SW 2, 5 - SW 2, 5 (WE-002936)
  84 SW 2,5 - SW 2,5752.71
WE-002933 83 PH 2-PZ 2 (WE-002933)
  83 PH 2-PZ 2752.71
WE-002930 83 PH 1-PZ 1 (WE-002930)
  83 PH 1-PZ 1752.71
WE-002926 82 PH 3-7X1, 2 MM (WE-002926)
  82 PH 3-7X1,2 MM752.71
WE-002976 87 TX 30-TX 40 (WE-002976)
  87 TX 30-TX 40752.71
WE-002923 82 PH 2-6X1, 0 MM (WE-002923)
  82 PH 2-6X1,0 MM752.71
WE-002920 82 PH 1-4X0, 6 MM (WE-002920)
  82 PH 1-4X0,6 MM752.71
WE-002960 86 PZ 1-PZ 2 (WE-002960)
  86 PZ 1-PZ 2752.71
WE-002938 84 SW 3 - SW 3 (WE-002938)
  84 SW 3 - SW 3752.71
WE-002940 84 SW 4 - SW 4 (WE-002940)
  84 SW 4 - SW 4752.71
WE-002913 81 5X0, 8-7X1, 2 MM (WE-002913)
  81 5X0,8-7X1,2 MM752.71
WE-140310 86 PZ 2-PZ 3 (WE-140310)
  86 PZ 2-PZ 3752.71
WE-002950 85 PH 1- PH 2 (WE-002950)
  85 PH 1- PH 2752.71
WE-002968 87 TX 7-TX 9 (WE-002968)
  87 TX 7-TX 9752.71
WE-002970 87 TX 10-TX 15 (WE-002970)
  87 TX 10-TX 15752.71
WE-002948 84 4x5x175 (WE-002948)
  84 4x5x175752.71
WE-002973 87 TX 20-TX 25 (WE-002973)
  87 TX 20-TX 25752.71
WE-002943 84 SW 5 - SW 5 (WE-002943)
  84 SW 5 - SW 5752.71
WE-002946 84 SW 6 - SW 6 (WE-002946)
  84 SW 6 - SW 6752.71
 81 4X0,6-6X1,0 MM
  81 4X0,6-6X1,0 MM
WE-002910 81 4X0, 6-6X1, 0 MM (WE-002910)  81 4X0,6-6X1,0 MM752.71
 () 870/4 1/4"X50 MM
  () 870/4 1/4"X50 MM
WE-050205 () 870/4 1/4"X50 MM (WE-050205)  () 870/4 1/4"X50 MM765.90
- 712 ADAPTERKL.1/4"
 - 712 ADAPTERKL.1/4"
WE-040001- 712 ADAPTERKL.1/4" (WE-040001) - 712 ADAPTERKL.1/4"1319.00
 () 870/7 1/2"X75 MM
  () 870/7 1/2"X75 MM
WE-050510 () 870/7 1/2"X75 MM (WE-050510)  () 870/7 1/2"X75 MM1955.64
- 830 ADAPTERKL. 1/4"
 - 830 ADAPTERKL. 1/4"
WE-051835- 830 ADAPTERKL. 1/4" (WE-051835) - 830 ADAPTERKL. 1/4"2249.34
 "KOLOSS" 8780 C Koloss extension, in white box
  "KOLOSS" 8780 C Koloss extension, in white box
WE-003696 "KOLOSS" 8780 C Koloss extension, in white box (WE-003696)  "KOLOSS" 8780 C Koloss extension, in white box2286.27
 1000 V  KRAFTFORM KOMPAKT 60 iS/65/67/16
 1000 V  KRAFTFORM KOMPAKT 60 iS/65/67/16
WE-003484 1000 V KRAFTFORM KOMPAKT 60 iS/65/67/16 (WE-003484) 1000 V  KRAFTFORM KOMPAKT 60 iS/65/67/167350.37

-
| | | | |